1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2020
  5. / Information inför Industrivärdens årsstämma 2020

Information inför Industrivärdens årsstämma 2020

Industrivärdens årsstämma äger rum den 24 april 2020, klockan 14:00 i Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm. Insläpp, som tidigare aviserats börja klockan 13.00 har flyttats fram till klockan 13.30.

Som tidigare angetts i kallelsen kommer Industrivärden att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med stämman för våra aktieägares, anställda och andra intressenters hälsa och säkerhet. Detta innebär bland annat att det vid stämman inte kommer att tillhandahållas någon förtäring eller dryck, att sedvanliga presentationer från innehavsbolag utgår och att anföranden kortas ned väsentligt.   

Styrelsen har, i enlighet med nya tillfälliga regler, beslutat att ge aktieägarna möjlighet att förhandsrösta istället för att delta personligen eller genom ombud. En aktieägare som vill utnyttja denna möjlighet ska, förutom att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt deltagande vid årsstämman enligt instruktionerna i kallelsen, inge sina förhandsröster till Industrivärden senast den 22 april 2020. Anvisningar och formulär för förhandsröstning finns på Industrivärdens webbplats www.industrivarden.se.

Det finns sedan tidigare också en möjlighet för aktieägare som är privatpersoner att använda en av Euroclear Sweden erbjuden möjlighet att lämna fullmakt och instruktioner till ett ombud utsett av Euroclear Sweden, se http://www.euroclearproxy.se. Euroclear Sweden agerar inte för Industrivärdens räkning och tillhandahåller inte tjänster till Industrivärden i detta avseende.

Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Industrivärden uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att utnyttja de möjligheter att förhandsrösta eller företrädas av ombud som står till buds, istället för att närvara personligen vid stämman. Aktieägare som uppvisar symptom, har varit i nära kontakt med någon som uppvisar symptom eller tillhör en riskgrupp bör inte närvara vid stämman personligen.

Industrivärden följer den fortsatta utvecklingen och uppdaterad information om årsstämman publiceras löpande på Industrivärdens webbplats.

  

Stockholm den 16 april 2020

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00


Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls försorg (tel. 08-666 64 00), för offentliggörande den 16 april 2020 kl. 12:15 CEST.