Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Riskhantering

Riskhantering

Allmänt

De typer av finansiella risker som Industrivärdenkoncernen möter i sin verksamhet är i allt väsentligt i form av aktierisk samt i begränsad omfattning övriga finansiella risker, till exempel finansieringsrisk och ränterisk. Industrivärdens finansiering och hantering av finansiella risker sker i enlighet med av styrelsen fastställda riktlinjer.

Aktierisk

Aktierisk omfattar huvudsakligen aktiekursrisk som är den dominerande risken i Industrivärdens verksamhet. Med aktiekursrisk avses risken för värdeminskning på grund av förändringar i kurser på aktiemarknaden. Industrivärdens roll som långsiktig och aktiv ägare torde minska den relativa aktierisken i innehavsbolagen och därmed även i Industrivärdens aktieportfölj. En förändring av kurserna på samtliga noterade aktieinnehav med en procentenhet skulle påverka aktieportföljens värde per 2019-12-31 med +/– 1,2 mdkr.

Räntebärande nettsoskuld per 31 december 2019

  2019 2018
Exchangeable - 4 069
MTN-lån 3 055 2 809
Företagscertifikat 900 500
Avsättningar för pensioner 68 111
Övriga räntebärande skulder 232 75
Summa räntebärande skulder 4 255 7 564
     
Avgår:    
Räntebärande fordringar -167 -177
Likvida medel -56 -786
Summa 4 032 6 601

Förfallostruktur

Förfallostruktur avseende odiskonterade räntebärande skulder och derivatinstrument med negativa marknadsvärden per 31 december 2019:

  2020 2021 2022 2023-
Räntebärande skulder 1) 1 935 1 250 1 000 -
Derivatinstrument - - - -
Summa 1 935 1 250 1 000 44

1) Exklusive pensionsavsättningar om 68 (111) mnkr.

Finansieringsrisk

Finansieringsrisk är risken att finansiering av verksamhetens kapitalbehov vid en given tidpunkt försvåras eller fördyras.

Industrivärdens räntebärande nettoskuld uppgick den 31 december 2019 till 4 032 (6 601) mnkr. Industrivärden har under ett så kallat Medium Term Note-program möjlighet att utge obligationer i SEK eller EUR upp till ett rambelopp om 8,0 mdkr varav 3,1 mdkr var utnyttjat per den 31 december 2019.

Vidare har Industrivärden inom en ram på 3,0 mdkr avseende företagscertifikat upptagit 0,9 mdkr per den 31 december 2019.

Den genomsnittliga kapitalbindningstiden, exklusive pensionsavsättningar, var 13 (9) månader. I tabell ovan framgår förfallostruktur på de finansiella skulderna. Utöver upptagna lån om 4,0 mdkr finns avtalade långfristiga lånelöften om 3,0 mdkr och kortfristiga lånelöften i form av en checkkredit om 500 mnkr.

Industrivärden har en stark finansiell ställning och finansieringsrisken bedöms vara mycket låg. Kreditratinginstitutet Standard & Poors har för koncernen fastställt en rating på lång sikt till A+/Stable outlook och på kort sikt till A-1 respektive K-1. Genom den höga ratingen i kombination med en soliditet på 96 (91) procent har Industrivärden en stor finansiell flexibilitet.

Ränterisk

Ränterisk är risken för att finansieringskostnaden varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. De finansiella instrument som är exponerade för ränterisk är lån med rörlig ränta. Så kallade swappar kan användas för att justera räntebindning och löptid. De ränteswapavtal om 750 mnkr som fanns vid ingången av 2019 har under året förfallit och inga nya avtal har ingåtts. Vid årsskiftet löpte huvuddelen av koncernens lån med rörlig ränta.

Den genomsnittliga räntebindningstiden var 2 (4) månader per den 31 december 2019.

Baserat på nettoskuld och räntebindning vid årets utgång skulle en procentenhets förändring av marknadsräntan påverka resultat efter finansiella poster 2019 med cirka +/– 25 mnkr.

Industrivärden har med en låg skuldsättning också en begränsad ränterisk.

Motpartsrisk

Motpartsrisk är risken att en part i en transaktion med ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sitt åtagande och därigenom orsakar den andra parten en förlust.

Industrivärdens interna regler och riktlinjer föreskriver en hög kreditvärdighet hos godkända motparter varför risken bedöms vara låg.

Operationell risk

Operationell risk är risken för förlust på grund av brister i interna rutiner och system. Som grund för Industrivärdens riskhantering ligger ett flertal internt fastställda riktlinjer och regelverk samt av styrelsen fastställda policyer.

Intern kontroll

Mot bakgrund av den ovan beskrivna aktiekursrisken är den viktigaste kontrollprocessen i Industrivärdens verksamhet löpande uppföljning av värdeexponeringen i aktieportföljen. Industrivärdens interna kontroll är därför primärt inriktad på att säkerställa tillförlitligheten i värderingen av utestående aktie- och derivatpositioner samt i redovisningen av köp och försäljningar av aktier och andra värdepapper.

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den interna kontrollen. Instruktionen om arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd innehåller placeringsregler avseende aktier och derivatinstrument samt en finanspolicy. Beslutsvägar, befogenheter och ansvar är definierade genom ett placeringsreglemente samt en riskpolicy.

Industrivärden har en särskilt inrättad investeringskommitté som utgörs av företagsledningen samt representanter från investerings- och analysorganisationen. Investeringskommittén beslutar löpande i investeringsfrågor inom ramen för vd:s mandat och följer löpande upp fattade beslut och att dessa har verkställts på ett korrekt sätt. Investeringskommitténs möten protokollförs.

Andra processer med bäring på den finansiella rapporteringen regleras i Industrivärdens insiderpolicy och informationspolicy. Industrivärdens största risk består av värdeexponeringen i aktieportföljen. Den främsta risken i arbetsprocesserna avser eventuella felaktigheter vid redovisning och rapportering av aktietransaktionerna. Industrivärden bedömer löpande riskerna vid hanteringen av aktietransaktionerna och anpassar utformningen av intern riskkontroll.

Kontrollaktiviteterna avseende aktieportföljen omfattar bland annat godkännande av alla affärstransaktioner, uppföljning av att aktietransaktionerna överensstämmer med fattade beslut samt avstämning av att värdet av köp och försäljningar av aktier respektive värdet av underliggande aktier vid derivattransaktioner, ligger inom ramen för fastställda exponeringslimiter.

Senast uppdaterad: 09 mar 2020