Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Industrivärden i siffror
  4. / Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Överensstämmelse med normgivning och lag

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) såsom de antagits av EU. Vidare har RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Årsredovisningen för moderbolaget är upprättad enligt Årsredovisningslagen och med tillämpning av RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee (IFRIC) har inte haft någon materiell effekt på koncernens eller moderbolagets resultat eller finansiella ställning.

Koncernredovisning

Industrivärden är i enlighet med IFRS 10 ett så kallat Investment Entity och konsoliderar som sådant inte vissa dotterföretag. Dotterföretag som agerar stödfunktioner till moderbolaget konsolideras enligt förvärvsmetoden.

Dotterföretag och intresseföretag som är investeringar (portföljbolag) konsolideras inte utan värderas till verkligt värde via resultatet och presenteras i posten Aktier. För mer information se not 11 och 28.

Moderbolagsredovisning

Moderbolaget redovisar aktier i dotterföretag till anskaffningsvärde medan intresseföretag och övriga innehav redovisas till verkligt värde. Resultat av avyttring av aktier beräknas i enlighet härmed. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta De finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor, vilket är moderbolagets funktionella valuta och utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och koncernen.

Utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till funktionell valuta enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till balansdagskurs.

Utdelningsintäkter från aktier

Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla utdelning har fastställts.

Finansiella instrument

Finansiella tillgångar och skulder är klassificerade i följande kategorier: finansiella tillgångar och skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde samt finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Klassificeringen är baserad på koncernens affärsmodell samt tillgångarnas avtalsenliga villkor.

Industrivärden redovisar samtliga noterade aktieinnehavs och aktiederivats löpande värdeförändring över resultaträkningen. Köp och försäljning av finansiella instrument redovisas per affärsdagen. För mer information se not 3 och 4.

Exchangeable

Under 2014 emitterades en exchangeable vilken förföll 15 maj 2019. Exchangeablen var utgiven i SEK och bestod av ett värdkontrakt i form av en obligation och en utställd option att antingen återbetala lånet med aktier i ICA Gruppen eller med kontanta medel. Värdkontraktet värderades initialt till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Som värdeförändring aktier med mera i resultaträkningen redovisas:

  • Löpande värdering av optionen till verkligt värde
  • Uppräkning av lånen till nominellt värde över löptiden
  • Transaktionskostnader som periodiserats över löptiden

Utställda aktieoptioner

Erhållen optionspremie skuldförs och avräknas mot erlagd premie vid eventuellt återköp. Om en utställd option förfaller utan inlösen intäktsförs premien. Vid inlösen av en utställd option ökar premien lösenpriset vid försäljning av aktier respektive minskar lösenpriset vid köp av aktier.

På balansdagen värderas utställda optioner till verkligt värde och värdeskillnaden mot erhållna skuldförda premier resultatförs. I balansräkningen redovisas de utestående optionerna som övriga långfristiga skulder.

Likvida medel

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar med kortare återstående löptid än tre månader.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, vilken bedöms vara mellan tre och fem år. Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen.

Ersättning till anställda

Pensioner

Inom koncernen finns både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. Kostnader för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs i takt med att avgifter erläggs. Förmånsbestämda pensioner inom Alecta redovisas som avgiftsbestämda då det inte finns tillräcklig information för att redovisa dessa som förmånsbestämda. Inga nuvarande anställda har förmånsbestämda pensioner. Pensionsskulden avser förmånsbestämda pensioner, årligen beräknade i koncernen enligt IAS 19 med hjälp av en oberoende aktuarie. Alla förändringar i pensionsskulden redovisas när de inträffar. Tjänstgörings- och räntekostnader redovisas i resultaträkningen medan omvärderingar såsom aktuariella vinster och förluster redovisas i övrigt totalresultat.

Långsiktiga incitamentsprogram

Industrivärdens gällande långsiktiga incitamentsprogram är ett aktiesparprogram där den anställde kan investera en viss del av sin fasta årslön i aktier och efter tre år erhålla prestations- och matchningsaktier förutsatt fortsatt anställning och utfall baserat på prestationsvillkor. För mer information om programmen se not 7. Vid utgången av räkenskapsåret 2020 innehåller gällande program i sin helhet villkor vilka innebär att aktiesparprogrammen i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar ska klassificeras som egetkapitalinstrumentreglerat program. Redovisning av sådant aktierelaterat ersättningsprogram innebär att instrumentens verkliga värde vid tilldelningstillpunkten periodiseras över löptiden och redovisas under raden Förvaltningskostnader i resultaträkningen, med motsvarande justering av eget kapital. Vid varje bokslutstillfälle under intjänandeperioden uppskattas det förväntade antalet tilldelade aktier och effekten av en eventuell förändring av tidigare bedömning av antalet tilldelade aktier redovisas i resultaträkningen under raden Förvaltningskostnader med motsvarande justering av eget kapital. Sociala avgifter hänförliga till aktiesparprogrammet kostnadsförs fördelat över löptiden för programmet. Industrivärden har ingått ett aktieswapavtal för att på så sätt begränsa kostnaden för ovan beskrivna program. Aktieswappen omvärderas löpande till verkligt värde i enlighet med IFRS 9 och värdeförändringen redovisas under raden Förvaltningskostnader i resultaträkningen.

Övrigt

Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste miljontal kronor vilket innebär att tabeller och beräkningar inte alltid summerar. I texter och tabeller redovisas siffror mellan 0 och 0,5 med 0.

Senast uppdaterad: 04 mar 2021