Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Industrivärden i siffror
  4. / Definitioner

Definitioner

Aktieportföljens marknadsvärde

Aktieportföljen värderad till aktuell börskurs på balansdagen.

Resultat per aktie

Årets resultat efter skatt dividerat med det totala antalet utestående aktier.

Räntebärande nettoskuld

Räntebärande skulder och pensionsskuld minskat med likvida medel och räntebärande fordringar.

Skuldsättningsgrad

Räntebärande nettoskuld i relation till marknadsvärdet på aktie portföljen.

Soliditet

Eget kapital som andel av totala tillgångar.

Substansvärde

Marknadsvärdet för aktieportföljen minskat med den räntebärande nettoskulden.

Substansvärde med återinvesterad utdelning

För att beräkna substansvärdets utveckling före lämnade utdelningar återläggs den lämnade utdelningen omräknad med hänsyn till börsportföljens värdeutveckling. Härigenom fås ett mått på hur substansvärdet skulle ha utvecklats om Industrivärden inte hade lämnat någon utdelning.

Totalavkastning

Kursutveckling med återinvesterad utdelning. Total avkastningen jämförs med avkastningsindex (SIXRX) som anger Stockholmsbörsens kursutveckling inklusive återinvesterade utdelningar.

Värdeförändring aktier

För aktier som innehas såväl vid ingången som utgången av året utgörs marknadsvärdeförändringen av skillnaden i värde mellan dessa tillfällen. För aktier som realiserats under året utgörs marknadsvärdeförändringen av skillnaden mellan erhållen likvid och värdet vid ingången av året. För aktier som förvärvats under året utgörs marknadsvärdeförändringen av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och värdet vid årets utgång.

Senast uppdaterad: 09 mar 2020