Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Industrivärden i siffror
  4. / Alternativa nyckeltal och definitioner

Alternativa nyckeltal och definitioner

Industrivärden använder finansiella nyckeltal som komplement till mått som baseras på IFRS-regelverket. Dessa alternativa nyckeltal används av bolaget och andra intressenter för att beskriva koncernens verksamhet. Det bör noteras att de alternativa nyckeltalen, som definieras nedan, kan skilja sig från andra företags definitioner av samma begrepp.

Aktieportföljens marknadsvärde

Aktieportföljen värderad till aktuell börskurs på balansdagen.

Direktavkastning

Utdelning per aktie i förhållande till börskurs per aktie på balansräkningen.

Marknadens avkastningskrav

Den riskfria räntan (avkastningen på en statsobligation) med tillägg av en riskpremie (överavkastning för att kompensera för den högre risken i en aktieplacering).

Resultat per aktie

Årets resultat dividerat med det totala antalet utestående aktier.

Räntebärande nettoskuld

Räntebärande skulder inklusive pensionsskuld minskat med likvida medel och räntebärande fordringar.

Skuldsättningsgrad

Räntebärande nettoskuld i relation till marknadsvärdet på aktieportföljen.

Soliditet

Eget kapital som andel av totala tillgångar.

Substansvärde

Marknadsvärdet för aktieportföljen minskat med den räntebärande nettoskulden.

Substansvärde med återinvesterad utdelning

För att beräkna substansvärdets utveckling före lämnade utdelningar återläggs den lämnade utdelningen omräknad med hänsyn till börsportföljens värdeutveckling. Härigenom fås ett mått på hur substansvärdet skulle ha utvecklats om Industrivärden inte hade lämnat någon utdelning.

Totalavkastning aktier

Kursutveckling med återinvesterad utdelning. Totalavkastningen jämförs med avkastningsindex (SIXRX) som anger Stockholmsbörsens kursutveckling inklusive återinvesterade utdelningar.

Totalavkastning aktieinnehav

Värdeförändring aktieinnehav med återinvesterad utdelning. Redovisas endast för innevarande rapportperiod.

Värdeförändring aktieinnehav

För aktier som innehas såväl vid ingången som utgången av året utgörs marknadsvärdeförändringen av skillnaden i värde mellan dessa tillfällen. För aktier som realiserats under året utgörs marknadsvärdeförändringen av skillnaden mellan erhållen likvid och värdet vid ingången av året. För aktier som förvärvats under året utgörs marknadsvärdeförändringen av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och värdet vid årets utgång.

Senast uppdaterad: 04 mar 2021