Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Finansiering
  4. / Finansieringsverksamhet

Finansieringsverksamhet

Organisation

Industrivärdens finansiering och hantering av finansiella risker sker i enlighet med av styrelsen fastställda riktlinjer. Industrivärdens finansfunktion är i huvudsak inriktad på finansiering samt placering av tillfälliga likviditetsöverskott.

Finansiering

Industrivärdens finansiering sker via såväl kortfristig som lång fristig upplåning. Finansieringsramarna ger Industrivärden möjlighet att agera med kort varsel vid intressanta investeringsmöjligheter. Ingen del av finansieringen är villkorad med så kallade covenants. 

Räntebärande nettsoskuld per 31 december 2020

  2020 2019
Exchangeable - -
MTN-lån 5 751 3 055
Företagscertifikat 1 800 900
Avsättningar för pensioner 42 68
Övriga räntebärande skulder 225 232
Summa räntebärande skulder 7 818 4 255
     
Avgår:    
Räntebärande fordringar -164 -167
Likvida medel 0 -56
Summa 7 654 4 032

Förfallostruktur

Förfallostruktur avseende odiskonterade räntebärande skulder och derivatinstrument med negativa marknadsvärden per 31 december 2020:

  2021 2022 2023 2024-
Räntebärande skulder 1) 3 280 1 504 1 503 1 500
Derivatinstrument - - - 73
Summa 3 280 1 504 1 503 1 573

1) Exklusive pensionsavsättningar om 42 (68) mnkr.

Senast uppdaterad: 04 mar 2021