Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Finansiering
  4. / Finansieringsverksamhet

Finansieringsverksamhet

Organisation

Industrivärdens finansiering och hantering av finansiella risker sker i enlighet med av styrelsen fastställda riktlinjer. Industrivärdens finansfunktion är i huvudsak inriktad på finansiering samt placering av tillfälliga likviditetsöverskott.

Finansiering

Industrivärdens finansiering sker via såväl kortfristig som lång fristig upplåning. Finansieringsramarna ger Industrivärden möjlighet att agera med kort varsel vid intressanta investeringsmöjligheter. Ingen del av finansieringen är villkorad med så kallade covenants. Därutöver har Industrivärden outnyttjade kreditlöften om banklån upp gående till 3 000 mnkr.

Räntebärande nettsoskuld per 31 december 2019

  2019 2018
Exchangeable - 4 069
MTN-lån 3 055 2 809
Företagscertifikat 900 500
Avsättningar för pensioner 68 111
Övriga räntebärande skulder 232 75
Summa räntebärande skulder 4 255 7 564
     
Avgår:    
Räntebärande fordringar -167 -177
Likvida medel -56 -786
Summa 4 032 6 601

Förfallostruktur

Förfallostruktur avseende odiskonterade räntebärande skulder och derivatinstrument med negativa marknadsvärden per 31 december 2019:

  2020 2021 2022 2023-
Räntebärande skulder 1) 1 935 1 250 1 000 -
Derivatinstrument - - - -
Summa 1 935 1 250 1 000 44

1) Exklusive pensionsavsättningar om 68 (111) mnkr.

Senast uppdaterad: 02 mar 2020