1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Aktien
  4. / Aktiefakta
  5. / Aktiestrukturen

Aktiestrukturen

Aktien

Industrivärdens A- och C-aktie är noterade på Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX Nordic Stockholm) och ingår i segmentet för stora bolag. Under 2019 omsattes Industrivärdenaktier för 74 (36) mdkr, motsvarande en omsättningshastighet om 28 (19) procent för A-aktien och 104 (82) procent för C-aktien. Den genomsnittliga dagsomsättningen var cirka 298 000 A-aktier och cirka 686 000 C-aktier. Drygt hälften av omsättningen skedde på Stockholmsbörsen.

Industrivärdens A- och C-aktie hade standardavvikelser om 16,3 respektive 16,4 procent samt betavärden om 1,12 respektive 1,10 procent för helåret 2019.

Aktieägare och aktiestruktur

Industrivärden har cirka 88 000 aktieägare. Utländska aktieägares andel av kapitalet uppgår till 21 procent. En betydande majoritet av antalet aktieägare utgörs av privatpersoner medan en betydande del av kapitalet ägs av institutionella ägare som pensions- och kapitalförvaltningsbolag samt stiftelser.

Varje A-aktie berättigar till en röst och varje C-aktie till 1/10 röst. Alla aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar, resultat och utdelning.

Aktiestruktur

Aktieslag Antal aktier Antal röster Kapital, % Röster, %
A (1 röst) 267 111 784 267 111 784 61,4 94,1
C (1/10 röst) 168 098 093 16 809 809 38,6 5,9
Totalt 435 209 877 283 921 593 100,0 100,0

Avkastning

Den senaste tioårsperioden har den genomsnittliga årliga totalavkastningen för Industrivärdens A- och C-aktie uppgått till 14 respektive 15 procent, jämfört med 12 procent för totalavkastningsindex (SIXRX). Under motsvarande period har MSCI:s världsindex givit en årlig genomsnittlig totalavkastning om 10 procent.

Värdeutveckling

Årlig genomsnittlig förbättring per 30 juni 2020

    Totalavkastning
 

Substansvärde*

Industrivärden C

Index (SIXRX)

6M:2020

-5%

-7%

-4%

1 år

3%

3%

7%

3 år

6%

3%

7%

5 år

9%

9%

8%

7 år

12%

13%

12%

10 år

10%

13%

11%

* Inklusive återinvesterad utdelning

Anställdas ägande

Industrivärden uppmuntrar anställda till att göra egna investeringar i Industrivärdenaktien då det skapar en intressegemenskap med övriga aktieägare. De långsiktiga incitamentsprogram som beslutats av årsstämman utgör en del av de anställdas totalersättning och syftar även till att öka deras aktieägande i bolaget. Information om incitamentsprogram samt styrelseledamöternas och företagsledningens aktieinnehav framgår av:

Handel per handelsplats

Aktieägarstruktur

Antal aktier Antal aktieägare Kapital, %
1-500 66 739 2
501-1 000 8 749 2
1 001-5 000 9 365 5
5 001-10 000 1 367 2
10 001-15 000 386 1
15 001-20 000 222 1
20 001- 742 87

 

Senast uppdaterad: 31 jul 2020