Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Aktien
  4. / Aktiefakta
  5. / Aktiestrukturen

Aktiestrukturen

Aktien

Vid utgången av året uppgick börsvärdet till 123,8 mdkr. Under 2021 omsattes Industrivärdenaktier på Stockholmsbörsen för 57 (55) mdkr, motsvarande en omsättningshastighet om 43 (31) procent för A-aktien och 61 (93) procent för C-aktien. Den genomsnittliga dagsomsättningen var cirka 407 000 A-aktier och cirka 362 000 C-aktier.

Industrivärdens A- och C-aktie hade standardavvikelser om 19,7 respektive 20,3 procent samt betavärden om 0,95 respektive 0,95 procent för helåret 2021.

Aktiestruktur

Vid utgången av 2021 uppgick aktiekapitalet till 1 088 mnkr fördelat på 431 899 108 registrerade aktier med ett kvotvärde om 2,52 kronor. Varje A-aktie berättigar till en röst och varje C-aktie till 1/10 röst. Alla aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar, resultat och utdelning.

Aktiestruktur den 30 november 2022

Aktieslag Antal aktier Antal röster Kapital, % Röster, %
A (1 röst) 260 793 625 260 793 625 60,4 93,8
C (1/10 röst) 171 105 483 17 110 548 39,6 6,2
Totalt 431 899 108 277 904 173 100,0 100,0

Aktieägare

Industrivärden hade cirka 199 000 (204 000) aktieägare den 30 september 2022.

En betydande majoritet av antalet aktieägare utgörs av privatpersoner medan en betydande del av kapitalet ägs av institutionella ägare som pensions- och kapitalförvaltningsbolag samt stiftelser. Utländska aktieägares andel av kapitalet uppgår till 25 (27) procent den 30 september 2022.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av erhållna Industrivärdenaktier

Den 21 oktober 2021 beslutade en extra bolagsstämma i Handelsbanken att lämna en extra utdelning till sina aktieägare i form av A-aktier i Industrivärden, varigenom Industrivärden erhöll 3 310 769 egna A-aktier.

I syfte att säkerställa att Industrivärdens aktieägare på bästa sätt kunde tillgodogöra sig det mottagna värdet, föreslog styrelsen en minskning av aktiekapitalet genom en indragning av erhållna Industrivärdenaktier, samt en motsvarande ökning av aktiekapitalet genom en fondemission. En extra bolagsstämma i Industrivärden den 23 november 2021, beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Sammantaget medförde dessa åtgärder att bolagets aktiekapital är oförändrat.

Avkastning

Den senaste tioårsperioden har den genomsnittliga årliga totalavkastningen för Industrivärdens A- och C-aktie uppgått till 16 procent respektive 17 procent, jämfört med 17 procent för totalavkastningsindex (SIXRX).

Värdeutveckling

Årlig genomsnittlig förändring den 30 september 2022

      Totalavkastning  
   

Substansvärde*

Industrivärden C

Index (SIXRX)

 

 

2022, 9 månader

-23%

-19%

-31%

 

 

1 år

-14%

-16%

-22%

 

 

3 år

4%

3%

7%

 

 

5 år

4%

4%

7%

 

 

7 år

9%

9%

9%

 

 

10 år

10%

12%

11%

 

* Inklusive återinvesterad utdelning

Anställdas ägande

Industrivärden uppmuntrar anställda till att göra egna investeringar i Industrivärdenaktien då det skapar en intressegemenskap med övriga aktieägare. De långsiktiga incitamentsprogram som beslutats av årsstämman utgör en del av de anställdas totalersättning och syftar även till att öka deras aktieägande i bolaget. Information om incitamentsprogram samt styrelseledamöternas och företagsledningens aktieinnehav framgår nedan.

 

Handel per handelsplats per 31 december 2021

Aktieägarstruktur per 31 december 2021

Antal aktier Antal aktieägare Kapital, %
1-500 181 722 3
501-1 000 9 379 2
1 001-5 000 10 303 5
5 001-10 000 1 364 2
10 001-15 000 431 1
15 001-20 000 202 1
20 001- 650 86

 

Senast uppdaterad: 30 nov 2022