Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Vd och ledning
  4. / Ersättning

Ersättning

Ett framgångsrikt och hållbart genomförande av bolagets affärsidé, mål och strategi i syfte att tillvarata bolagets långsiktiga intressen förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som antas av bolagsstämman bidrar till detta genom att ledande befattningshavare kan erbjudas en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning som står i relation till ansvar och befogenheter.

Verkställande direktören och övriga företagsledningen

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska antas åtminstone vart fjärde år. De ersättningsriktlinjer som antogs av årsstämman 2020 var uppdaterade för att tillgodose kraven med anledning av EU:s aktieägarrättighetsdirektiv. Styrelsen fann inför stämman 2021 och 2022, inte någon anledning att föreslå ändring i riktlinjerna antagna av årsstämman 2020, vilka därför gällt oförändrade under 2021 och gäller oförändrade under 2022.

Ersättningen består av följande komponenter:

  • Fast lön
  • Kortfristig rörlig del
  • Långsiktig rörlig del (incitamentsprogram)
  • Pensionsförmåner och andra förmåner

Företagsledningens ersättningar och pensionskostnader för 2021 framgår av tabellen nedan.

57_Företagsledningens_ersättningar_SE.png

Utvärdering av ersättning 2021

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska ersättningsutskottet bland annat följa och utvärdera (i) program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, (ii) tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om, samt (iii) gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen har, i enlighet med gällande regler, till årsstämman 2022 lämnat en ersättningsrapport som beskriver hur Industrivärdens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka antogs av årsstämman 2020 och gällt oförändrade under 2021, har efterlevts under 2021. Ersättningsrapporten har godkänts av årsstämman 2022.

Riktlinjer för ersättning 2022

De av årsstämman 2020 antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare omfattar Industrivärdens verkställande direktör och övriga i företagsledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits.

Ersättningar som beslutas av bolagsstämman omfattas ej av riktlinjerna.  

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska antas åtminstone vart fjärde år. Styrelsen har inte funnit någon anledning att föreslå ändring i de riktlinjer som antogs av årstämman 2020, vilka därför gäller oförändrat under 2022.

Långsiktiga incitamentsprogram

Industrivärdens långsiktiga incitamentsprogram utgör en del av en marknadsmässig totalersättning där den anställde har möjlighet att erhålla matchnings- och prestationsaktier efter tre år, förutsatt att man investerat en viss del av sin fasta årslön i aktier. Programmet syftar till att uppmuntra Industrivärdens personal till ett ökat aktieägande och därigenom ytterligare tydliggöra långsiktigt aktieägarvärde. Incitamentsprogrammen bedöms öka, dels Industrivärdens möjligheter att kunna behålla och rekrytera kompetent personal, dels deltagarnas intresse och engagemang för Industrivärdens verksamhet och utveckling. Mot bakgrund av detta bedöms programmen ha en positiv inverkan på Industrivärdens fortsatta utveckling och därmed vara till fördel för såväl aktieägarna som de anställda i Industrivärden.

Årsstämman 2022 beslutade om att erbjuda ett långsiktigt incitamentsprogram för sammanlagt högst 20 anställda inom Industrivärdenkoncernen.

En redogörelse för utestående incitamentsprogram återfinns i not 7 i Industrivärdens årsredovisning 2021.

Senast uppdaterad: 02 jun 2022