1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Vd och ledning
  4. / Ersättning

Ersättning

Ett framgångsrikt och hållbart genomförande av bolagets affärsidé, mål och strategi i syfte att tillvarata bolagets långsiktiga intressen förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som antas av bolagsstämman bidrar till detta genom att ledande befattningshavare kan erbjudas en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning som står i relation till ansvar och befogenheter.

Verkställande direktören och övriga företagsledningen

Ersättningen till företagsledningen baseras på de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställs av bolagsstämman. Ersättningsutskottet föreslår för styrelsens beslut, ersättning till verkställande direktören samt utarbetar, i samråd med verkställande direktören, kriterier för ersättning till övriga företagsledningen.

Ersättningen består av följande komponenter:

  • Fast lön
  • Kortfristig rörlig del
  • Långsiktig rörlig del (incitamentsprogram)
  • Pensionsförmåner och andra förmåner

Företagsledningen ersättningar och pensionskostnader för 2019 framgår av tabellen nedan.

Ersättning 2019.PNG

Utvärdering av ersättning 2019

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska ersättningsutskottet bland annat följa och utvärdera (i) program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, (ii) tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om, samt (iii) gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen har, i enlighet med Koden, till årsstämman 2020 lämnat en redogörelse för ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar 2019 till ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättning 2020

De av årsstämman 2020 beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare omfattar Industrivärdens verkställande direktör och övriga i företagsledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020.

Ersättningar som beslutas av bolagsstämman omfattas ej av riktlinjerna. Jämfört med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2019 har riktlinjerna antagna av årsstämman 2020 uppdaterats för att tillgodose kraven med anledning av genomförandet av EU:s aktieägarrättighetsdirektiv. 

Långsiktiga incitamentsprogram

Industrivärdens långsiktiga incitamentsprogram utgör en del av en marknadsmässig totalersättning där den anställde har möjlighet att erhålla matchnings- och prestationsaktier efter tre år, förutsatt att man investerat en viss del av sin fasta årslön i aktier. Programmet syftar till att uppmuntra Industrivärdens personal till ett ökat aktieägande och därigenom ytterligare tydliggöra långsiktigt aktieägarvärde. Incitamentsprogrammen bedöms öka, dels Industrivärdens möjligheter att kunna behålla och rekrytera kompetent personal, dels deltagarnas intresse och engagemang för Industrivärdens verksamhet och utveckling. Mot bakgrund av detta bedöms programmen ha en positiv inverkan på Industrivärdens fortsatta utveckling och därmed vara till fördel för såväl aktieägarna som de anställda i Industrivärden.

Årsstämman 2020 beslutade om att erbjuda ett långsiktigt incitamentsprogram för sammanlagt högst 20 anställda inom Industrivärdenkoncernen.

En redogörelse för utestående incitamentsprogram återfinns i not 7 i Industrivärdens årsredovisning 2019.

Senast uppdaterad: 02 jun 2020