Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Styrningsstruktur
  4. / Översikt

Översikt

 

En god bolagsstyrning är av stor vikt för att upprätthålla en korrekt, transparent och förtroende-ingivande styrning och kontroll. Industrivärdens bolagsstyrning utgår från lag, Börsens regelverk för emittenter (www.nasdaqomxnordic.com), Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram (www.bolagsstyrning.se) samt andra tillämpliga externa regelverk. Bland de interna styrdokument som Industrivärdens bolagsstyrning utgår från återfinns bland annat Industrivärdens bolagsordning, instruktioner och arbetsordningar för styrelsen, styrelsens utskott och verkställande direktören (vd) samt policyer och riktlinjer för bolagets verksamhet och organisation.

Grunden för Industrivärdens bolagsstyrning är de centrala bolagsorganen: bolagsstämman, val-beredningen, styrelsen och dess utskott, vd och revisorn. Vid den ordinarie bolagsstämma som hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång (årsstämman) utser aktieägarna styrelse och revisor. Styrelsen tillsätter vd. Revisorn granskar årsredovisningen samt styrelsens och vd:s förvaltning. Valberedningen har bland annat till uppgift att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor för val vid årsstämman. 

Genom bolagsordningen har aktieägarna bland annat fastställt bolagets verksamhet, minsta och högsta antalet styrelseledamöter samt formerna för bolagsstämman.

Vid årsstämman fattas beslut rörande förslag från valberedningen, styrelsen och aktieägarna, samt behandlas andra lagstadgade ärenden. Bland annat fastställs resultat- och balansräkning, beslutas om utdelning, väljs styrelse, revisor och fastställs arvoden, samt fattas beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställs åtminstone vart fjärde år. 

Senast uppdaterad: 01 mar 2021