Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Styrningsstruktur
  4. / Översikt

Översikt

En god bolagsstyrning är av stor vikt för att upprätthålla en korrekt, transparent och förtroendeingivande styrning och kontroll. Industrivärdens bolagsstyrning utgår från lag, Börsens regelverk för emittenter (www.nasdaqomxnordic.com), Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) (www.bolagsstyrning.se) samt andra tillämpliga externa regelverk. Bland de interna styrdokument som Industrivärdens bolagsstyrning utgår från återfinns bland annat Industrivärdens bolagsordning, instruktioner och arbetsordningar för styrelse, styrelsens utskott och verkställande direktören (vd) samt olika policyer och riktlinjer för bolagets verksamhet och organisation.

Grunden för Industrivärdens bolagsstyrning är de centrala bolagsorganen: bolagsstämman, valberedningen, styrelsen och dess utskott, vd och revisorn. Vid den ordinarie bolagsstämma som hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång (årsstämman) utser aktieägarna styrelse och revisor. Styrelsen tillsätter vd. Revisorn granskar årsredovisningen samt styrelsens och vd:s förvaltning. Valberedningen har bland annat till uppgift att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor för val vid årsstämman.

Genom bolagsordningen har aktieägarna bland annat fastställt bolagets verksamhet, minsta och högsta antalet styrelseledamöter samt formerna för bolagsstämman. 

Senast uppdaterad: 07 maj 2020