Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Styrelse
  4. / Styrelseutskott

Styrelseutskott

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet har en beredande och övervakande roll vad gäller bolagets riskhantering, styrning och kontroll av den finansiella rapporteringen. Utskottet håller bland annat regelbunden kontakt med revisorn för att säkerställa att bolagets interna och externa redovisning uppfyller de krav som ställs på ett noterat bolag, övervakar effektiviteten i bolagets interna kontroll av den finansiella rapporteringen, håller sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt diskuterar omfattningen och inriktningen av revisionsarbetet med revisorn. Vidare granskar och övervakar revisionsutskottet revisorns opartiskhet och självständighet, utfärdar riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som får upphandlas av bolagets revisor. Revisonsutskottet lämnar även rekommendation avseende revisorsval samt hanterar, i förekommande fall, upphandlingen av revisor. Revisorn rapporterar löpande sina iakttagelser till revisionsutskottet.

Under 2021 höll revisionsutskottet tre möten. Bolagets revisor har deltagit vid samtliga dessa tre möten. Revisionsutskottets ledamöter 2022 består av Pär Boman, Fredrik Lundberg och Christian Caspar. Ingen ersättning har utgått för styrelseledamöternas arbete i utskottet.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet har en beredande roll inför styrelsens beslut i frågor om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för vd och ledande befattningshavare samt utvärderar program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av de ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare som bolagsstämman beslutar samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Under 2021 höll ersättningsutskottet tre möten. Ersättningsutskottets ledamöter 2022 består av Fredrik Lundberg, Marika Fredriksson och Lars Pettersson. Ingen ersättning har utgått för styrelseledamöternas arbete i utskottet.

 

Senast uppdaterad: 03 maj 2022