1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Styrelse
  4. / Styrelseutskott

Styrelseutskott

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet har en beredande och övervakande roll vad gäller bolagets riskhantering, styrning och kontroll av den finansiella rapporteringen. Utskottet håller bland annat regelbunden kontakt med revisorn för att säkerställa att bolagets interna och externa redovisning uppfyller de krav som ställs på ett noterat bolag, övervakar effektiviteten i bolagets interna kontroll av den finansiella rapporteringen, håller sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt diskuterar omfattningen och inriktningen av revisionsarbetet med revisorn. Vidare granskar och övervakar revisionsutskottet revisorns opartiskhet och självständighet, utfärdar riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som får upphandlas av bolagets revisor samt, i förekommande fall, hanterar upphandlingen av revisor. Revisorn rapporterar löpande sina iakttagelser till revisionsutskottet.

Under 2019 höll revisionsutskottet tre möten. Bolagets revisorer har deltagit vid samtliga dessa tre möten, varav avgående revisorn PricewaterhouseCoopers AB har deltagit vid ett möte och den vid årsstämman 2019 tillträdande revisorn Deloitte AB har deltagit vid två möten. Revisionsutskottets ledamöter är Pär Boman, Fredrik Lundberg, Christian Caspar och Nina Linander. Pär Boman är revisionsutskottets ordförande. Ingen ersättning har utgått för styrelseledamöternas arbete i utskottet.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet har en beredande roll inför styrelsens beslut i frågor om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för vd och ledande befattningshavare samt utvärderar program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av de ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare som bolagsstämman beslutar samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Under 2019 höll ersättningsutskottet tre möten. Ersättningsutskottets ledamöter är Fredrik Lundberg, Annika Lundius och Lars Pettersson. Fredrik Lundberg är ordförande i ersättningsutskottet. Ingen ersättning har utgått för styrelseledamöternas arbete i utskottet.

 

Senast uppdaterad: 04 mar 2020