1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Styrelse
  4. / Styrelsearvode

Styrelsearvode

Valberedningen, som utsetts på sätt som årsstämman bestämt, lämnar stämman förslag till styrelsearvoden. Arvode till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter har utgått enligt stämmans beslut. Ett arvode om 2,1 (2,0) mnkr utgår till styrelsens ordförande och 1,2 (1,2) mnkr utgår till vice ordförande. Till övriga ledamöter utgår 0,6 (0,6) mnkr. Styrelsen har under 2019 erhållit 5,8 (5,6) mnkr i arvode. Ersättning för utskottsarbete utgår inte.

Ersättningen till verkställande direktören och övriga medlemmar i företagsledningen baseras på de riktlinjer som fastställdes av årsstämman 2019. Ersättningsutskottet föreslår för styrelsen ersättning till verkställande direktören samt utarbetar, i samråd med verkställande direktören, kriterier för ersättning till övriga företagsledningen.

Senast uppdaterad: 25 feb 2020