Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Styrelse
  4. / Styrelsearbete och arvoden

Styrelsearbete och arvoden

Styrelsens roll, sammansättning och arvoden

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Industrivärdens organisation och förvaltning samt har en central roll i Industrivärdens affärsmodell för utövande av långsiktigt aktivt ägande. Den ansvarar bland annat för bolagets strategi, frågor om köp och försäljning av värdepapper i större omfattning, utformningen och tillämpningen av metoderna för det aktiva ägandet samt övergripande ägarfrågor rörande innehavsbolagen. Bolagsordningen fastställer att styrelsen ska bestå av minst tre och högst nio ledamöter. Styrelsens sammansättning, ledamöternas närvaro vid styrelse- och utskottsmöten och arvoden 2021 framgår av tabellen nedan.  Styrelsens sammansättning 2022 framgår av Styrelsen.

Av valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2022 framgår att valberedningen vid framtagande av sitt förslag till styrelse har tillämpat regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. Målet med policyn är att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, varvid en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Årsstämman 2022 beslutade att utse styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att åtta ledamöter valdes, varav tre kvinnor och fem män.

Styrelsesammansättningen i Industrivärden uppfyller Kodens krav på oberoende ledamöter. Valberedningens bedömning i fråga om styrelseledamöternas beroendeförhållanden inför årsstämman 2021 framgår av tabellen nedan. Valberedningens bedömning i fråga om styrelseledamöternas beroendeförhållanden inför årsstämman 2022 framgår av valberedningens förslag och redogörelse.

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott med uppgift att bereda revisions- och ersättningsärenden inför styrelsebeslut. Syftet är att fördjupa, effektivisera och kvalitetssäkra styrelsens arbete i dessa frågor. 

 

44_Mötesnärvaro-arvoden_SE.png

Styrelsens arbete

Styrelsearbetet utgår från den arbetsordning (inkl. vd-instruktion) som fastställs årligen vid det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen och vd-instruktionen reglerar och strukturerar styrelsens arbetsuppgifter under året, tydliggör interna beslutsordningar och fastställer ansvarsfördelningen gentemot vd.

Utöver arbetsordningen fastställer styrelsen ett antal styrdokument för verksamheten.  Varje sammanträde utgår från en till styrelsen distribuerad dagordning samt relevant dokumentation. Alla styrelsebeslut baseras på ett utförligt beslutsunderlag och fattas efter en diskussion som leds av ordföranden.

Utöver det konstituerande sammanträdet, som hålls i anslutning till årsstämman, sammanträder styrelsen normalt åtta gånger per år (ordinarie sammanträden inklusive möten i samband med publicering av delårsoch bokslutsrapporter). Extra styrelsemöte sammankallas vid behov. Under 2021 har styrelsen haft totalt elva möten.

De ordinarie styrelsesammanträdena omfattar ett antal fasta agendapunkter. Bland annat föredras en rapport om verksamhetens ekonomiska utfall, substansvärdets och aktieportföljens utveckling samt genomförda aktietransaktioner. Rapporteringen omfattar även en beskrivning av innehavsbolagens utveckling samt makroekonomiska förutsättningar. Vidare görs normalt en särskild genomgång av ett eller flera innehavsbolag. Industrivärdens ägaragendor för innehavsbolagen uppdateras också kontinuerligt och föredras för styrelsen. Genom representation i innehavsbolagens styrelser och valberedningar har Industrivärdens styrelseledamöter och företagsledning en central roll i utövandet av det aktiva ägandet. Ledande befattningshavare i Industrivärden deltar i styrelsemöten som föredragande i särskilda frågor. Under 2021 har, inom ramen för det aktiva ägandet och i likhet med tidigare år, en betydande del av styrelsens arbete bestått i att av företagsledningen få föredraget Industrivärdens djupare syn på och ägaragendor för innehavsbolagen, samt att diskutera och utvärdera dessa ägaragendor. Vidare har ett par av de verkställande direktörerna i innehavsbolagen föredragit bolagets verksamhet och utveckling.

Styrelsen utvärderar årligen Industrivärdens finansiella rapportering och ställer krav på dess innehåll och utformning för att säkerställa en hög kvalitet. I samband med det styrelsesammanträde som behandlar årsbokslut, förvaltningsberättelse, förslag till vinstdisposition och bokslutsrapport lämnar revisorn en redogörelse för sina iakttagelser och bedömningar från den genomförda revisionen.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens arbete utvärderas årligen genom en strukturerad process under ledning av styrelsens ordförande. 2021 års utvärdering har genomförts på så sätt att respektive styrelseledamot har besvarat ett frågeformulär i syfte att få en uppfattning om styrelseledamöternas åsikter om bland annat hur styrelsearbetet har bedrivits och vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra styrelsearbetet samt vilka frågor styrelseledamöterna anser bör ges mer utrymme och på vilka områden det eventuellt skulle vara ändamålsenligt med ytterligare kompetens i styrelsen. Resultatet av utvärderingen har föredragits och diskuterats i styrelsen. Därutöver har styrelseordförandens arbete i styrelsen utvärderats i dennes frånvaro. Slutsatserna från dessa utvärderingar och diskussioner var att styrelsearbetet bedömdes fungera mycket väl, vilket har redogjorts för i valberedningen.

Senast uppdaterad: 16 maj 2022