1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Styrelse
  4. / Styrelsearbete och arvoden

Styrelsearbete och arvoden

Styrelsens roll, sammansättning och arvoden

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Industrivärdens organisation och förvaltning samt har en central roll i Industrivärdens affärsmodell för utövande av långsiktigt aktivt ägande. Den ansvarar bland annat för bolagets strategi, frågor om köp och försäljning av värdepapper i större omfattning, utformningen och tillämpningen av metoderna för det aktiva ägandet samt övergripande ägarfrågor rörande innehavsbolagen. Bolagsordningen fastställer att styrelsen ska bestå av minst tre och högst nio ledamöter. Styrelsen har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott med uppgift att bereda revisions- och ersättningsärenden inför styrelsebeslut. Syftet är att fördjupa, effektivisera och kvalitetssäkra styrelsens arbete i dessa frågor.

Styrelsens sammansättning, ledamöternas närvaro vid styrelse- och utskottsmöten och arvoden 2019 framgår av tabellen nedan. 

Vid årsstämman 2020 omvaldes Pär Boman, Christian Caspar, Bengt Kjell, Fredrik Lundberg, Annika Lundius, Lars Pettersson och Helena Stjernholm. Marika Fredriksson valdes till ny styrelseledamot. Nina Linander, som avböjt omval, lämnade styrelsen i samband med årsstämman. Vidare omvaldes Fredrik Lundberg till styrelseordförande.

Valberedningen har 2020 gjort följande bedömning ifråga om oberoende. Fredrik Lundberg, Pär Boman och Lars Pettersson ska inte anses oberoende av större ägare men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Helena Stjernholm ska inte anses oberoende av bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till större ägare. Christian Caspar, Marika Fredriksson, Bengt Kjell och Annika Lundius ska anses vara oberoende av såväl större ägare som bolaget och bolagsledningen.  Styrelsesammansättningen i Industrivärden uppfyller Kodens krav på oberoende ledamöter. 

Revisionsutskottets ledamöter 2020 är Pär Boman, Fredrik Lundberg och Christian Caspar. Pär Boman är revisionsutskottets ordförande. 

Ersättningsutskottets ledamöter 2020 är Fredrik Lundberg, Annika Lundius och Lars Pettersson. Fredrik Lundberg är ersättningsutskottets ordförande. 

Årsstämman 2020 beslutade om oförändrade arvoden till styrelsen jämfört med 2019.

Styrelsens arbete

Styrelsearbetet utgår från den arbetsordning (inkl. vd-instruktion) som fastställs årligen vid det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen och vd-instruktionen reglerar och strukturerar styrelsens arbetsuppgifter under året, tydliggör interna beslutsordningar och fastställer ansvarsfördelningen gentemot vd.

Utöver arbetsordningen fastställer styrelsen ett antal styrdokument för verksamheten. För ytterligare information, se Intern kontroll och riskhantering. Varje sammanträde utgår från en till styrelsen distribuerad dagordning samt relevant dokumentation. Alla styrelsebeslut baseras på ett utförligt beslutsunderlag och fattas efter en diskussion som leds av ordföranden. Styrelseprotokoll förs av bolagets chefsjurist.

Utöver det konstituerande sammanträdet, som hålls i anslutning till årsstämman, sammanträder styrelsen normalt åtta gånger per år (ordinarie sammanträden inklusive möten i samband med publicering av delårs- och bokslutsrapporter). Extra styrelsemöte sammankallas vid behov. 

De ordinarie styrelsesammanträdena omfattar ett antal fasta agendapunkter. Bland annat föredras en rapport om verksamhetens ekonomiska utfall, substansvärdets och aktieportföljens utveckling samt genomförda aktietransaktioner. Rapporteringen omfattar även en beskrivning av innehavsbolagens utveckling samt makroekonomiska förutsättningar. Vidare görs normalt en särskild genomgång av ett eller flera innehavsbolag samt av potentiella investeringar/avyttringar. Industrivärdens handlingsplaner för innehavsbolagen uppdateras också kontinuerligt och föredras för styrelsen. Genom representation i innehavsbolagens styrelser och valberedningar har Industrivärdens styrelseledamöter och företagsledning en central roll i utövandet av det aktiva ägandet. Ledande befattningshavare i Industrivärden deltar i styrelsemöten som föredragande i särskilda frågor. Inom ramen för det aktiva ägandet utgörs en betydande del av styrelsens arbete av att företagsledningen få föredraget Industrivärdens djupare syn på och handlingsplan för ett par av innehavsbolagen, samt att diskutera och utvärdera dessa handlingsplaner.

Styrelsen utvärderar årligen Industrivärdens finansiella rapportering och ställer krav på dess innehåll och utformning för att säkerställa en hög kvalitet. I samband med det styrelsesammanträde som behandlar årsbokslut, förvaltningsberättelse, förslag till vinstdisposition och bokslutsrapport lämnar revisorn en redogörelse för sina iakttagelser och bedömningar från den genomförda revisionen.

Styrelsens arbete utvärderas årligen genom en strukturerad process under ledning av styrelsens ordförande. 

Senast uppdaterad: 07 maj 2020