1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Årsstämma

Årsstämma

Aktieägarnas inflytande över Industrivärdens angelägenheter utövas vid bolagsstämman vilken är bolagets högsta beslutande organ.

Vid årsstämman fattas beslut rörande förslag från valberedningen, styrelsen och aktieägarna, samt behandlas andra lagstadgade ärenden. Bland annat fastställs resultat och balansräkning, beslutas om utdelning, väljs styrelse, revisor och fastställs arvoden, samt fattas beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd och fastställs riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Senast uppdaterad: 12 maj 2020