Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Årsstämma

Årsstämma

Aktieägarnas inflytande över Industrivärdens angelägenheter utövas vid bolagsstämman vilken är bolagets högsta beslutande organ.

Vid årsstämman fattas beslut rörande förslag från valberedningen, styrelsen och aktieägarna, samt behandlas andra lagstadgade ärenden. Bland annat fastställs resultat och balansräkning, beslutas om utdelning, väljs styrelse, revisor och fastställs arvoden, samt fattas beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställs åtminstone vart fjärde år.

Senast uppdaterad: 23 apr 2021