1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Valberedning

Valberedning

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som åligger den enligt Koden och ska som förberedande organ ta fram förslag till bland annat val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor samt till styrelse- och revisorsarvoden, för bolagsstämmans beslut.

Valberedningsinstruktion

Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman 2011, och som gäller tillsvidare, uppdras åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode skall utgå. 

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning skall offentliggöras omedelbart.

Senast uppdaterad: 04 maj 2020