Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

Jag förstår

Ersättningar

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid årsstämman 2018 beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare: Ersättning till verkställande direktören och övriga i företagsledningen ska utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönedelen består av en kortsiktig rörlig lön (årlig) och en långsiktig rörlig lön. Den kortsiktiga rörliga lönen baseras på individuellt fastställda mål och ska vara begränsad samt aldrig överstiga 50 procent av den fasta lönen. Den långsiktiga rörliga lönen bygger på bolagets långsiktiga aktiekursutveckling och ska vara begränsad. Ingen av de rörliga lönerna ska vara pensionsgrundande. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida gäller en uppsägningstid om upp till maximalt två år. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner ska i alla väsentliga delar vara avgiftsbestämda och ge företagsledningen rätt att erhålla pension från 60 eller 65 år, beroende av befattning. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 beslutar om oförändrade riktlinjer jämfört med de, vilka beslutades vid årsstämman 2018.

Anställdas ägande i Industrivärden

Industrivärden uppmuntrar anställda till att göra egna investeringar i Industrivärdenaktien då det likställer intresset hos bolagets anställda med övriga aktieägare. Det långsiktiga incitamentsprogram som beslutats av årsstämman utgör en del av de anställdas totalersättning och syftar även till att öka personalens aktieägande i bolaget.

Incitamentsprogram

Incitamentsprogrammen utgör en del av en marknadsmässig totalersättning där den anställde har möjlighet att erhålla matchningsoch prestationsaktier efter tre år, förutsatt att man investerat en viss del av sin fasta lön i aktier. Programmet syftar till att uppmuntra Industrivärdens personal till ett ökat aktieägande och därigenom ytterligare tydliggöra långsiktigt aktieägarvärde. Aktiesparprogrammet bedöms öka, dels Industrivärdens möjligheter att kunna behålla och rekrytera kompetent personal, dels deltagarnas intresse och engagemang för Industrivärdens verksamhet och utveckling. Mot bakgrund av detta bedöms programmet ha en positiv inverkan på Industrivärdens fortsatta utveckling och därmed vara till fördel för såväl aktieägarna som de anställda i Industrivärden. I de utestående programmen kan maximalt 16 802 antal matchningsaktier samt 55 171 antal prestationsaktier tilldelas. För tilldelning av matchningsaktier krävs fortsatt anställning vid tillfället för matchningen. För tilldelning av prestationsaktier krävs att Industrivärdens C-akties årliga totalavkastning i genomsnitt under inlåsningsperiodens tre år är lika med eller överstiger SIXRX och för full tilldelning av prestationsaktier krävs att Industrivärdens C-akties årliga totalavkastning i genomsnitt under inlåsningsperiodens tre år överstiger SIXRX med två procentenheter per år. Kostnaden för incitamentsprogrammen uppgick till 0,8 (5,3) mnkr för 2018. Total skuld för programmen uppgår till 4,2 (11,3) mnkr.

Långsiktigt incitamentsprogram 2018

Årsstämman 2018 beslutade om att erbjuda ett långsiktigt aktiesparprogram för sammanlagt högst 20 anställda inom Industrivärdenkoncernen. Under 2018 köptes 12 096 aktier inom programmet, vilket kan leda till att maximalt 6 048 matchningsaktier samt 21 332 prestationsaktier tilldelas.

Styrelsearvoden

           

Närvaro vid möten

 

Namn

Född år

Invald år

Roll i styrelsen

Revisions-utskott

Ersättnings- utskott

Styrelse

Revisions-utskott

Ersättnings- utskott

Arvode, tkr

Fredrik Lundberg

1951

2004

Ordförande

Ledamot

Ordförande

10

3

2

2 000

Pär Boman

1961

2013

Vice ordförande

Ordförande

-

11

4

1

1 200

Christian Caspar

1951

2011

Ledamot

Ledamot

-

11

4

-

600

Bengt Kjell

1954

2015

Ledamot

-

-

8

-

-

600

Nina Linander

1959

2014

Ledamot

Ledamot

-

11

4

-

600

Annika Lundius

1951

2014

Ledamot

-

Ledamot

10

-

3

600

Lars Pettersson

1954

2015

Ledamot

-

Ledamot

11

-

3

600

Helena Stjernholm

1970

2016

Ledamot

-

-

11

-

-

-

Summa

 

 

 

 

 

 

   

6 200

Valberedningen gjorde inför årsstämman 2018 följande bedömning ifråga om styrelseledamöternas beroendeförhållanden: Pär Boman har inte ansetts oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och inte heller i förhållande till större aktieägare. Fredrik Lundberg och Lars Pettersson har ansetts oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till större aktieägare. Helena Stjernholm har ansetts oberoende i förhållande till större ägare, men inte i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga ledamöter har ansetts oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som i förhållande till större ägare. Sammansättningen uppfyller Kodens krav på oberoende ledamöter.