Närvaro, arvoden och beroendeförhållanden

Närvaro, arvoden och beroendeförhållanden avseende år 2016

      Närvaro vid möten  
Namn Invald år Styrelse Styrelse Revisions- utskott Ersättnings- utskott Arvode, tkr
Fredrik Lundberg 2004 Ordförande Alla Alla (Ledamot) Alla (Ordförande)  2 000
Pär Boman 2013 Vice ordförande

11/12

Alla (Ordförande) - 1 200
Christian Caspar 2011 Ledamot Alla Alla (Ledamot) - 600
Bengt Kjell 2015 Ledamot Alla - - 600
Nina Linander 2014 Ledamot Alla Alla (Ledamot) - 600
Annika Lundius 2014 Ledamot Alla - Alla (Ledamot) 600
Lars Pettersson 2015 Ledamot Alla - Alla (Ledamot) 600
Helena Stjernholm 2016 Ledamot Alla - - -
Summa           6 200

Valberedningen gjorde inför årsstämman 2016 följande bedömning ifråga om styrelseledamöternas beroendeförhållanden: Pär Boman har inte ansetts oberoende i  förhållande till bolaget och bolagsledningen och inte heller i förhållande till större aktieägare. Fredrik Lundberg och Lars Pettersson har ansetts oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till större aktieägare. Helena Stjernholm har ansetts oberoende i förhållande till större ägare, men inte i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga ledamöter har ansetts oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som i förhållande till större ägare. Sammansättningen uppfyller Kodens krav på oberoende ledamöter. Verkställande direktören Helena Stjernholm utsågs till ny styrelseledamot vid årsstämman i maj 2016.