Bokslutsrapport 2009

Värdeutveckling och utdelningsförslag

Den 31 december 2009 var substansvärdet 111 Kr per aktie, en ökning med 87%
inklusive återinvesterad utdelning under 2009.
Den 9 februari 2010 var substansvärdet 108 Kr per aktie, en minskning under
2010 med 2%.

Aktieportföljens värde ökade med 19,3 Mdkr till 53,5 Mdkr, eller med 56% under
2009. Stockholmsbörsen steg med 47%.

Totalavkastningen under 2009 var 64% för A-aktien jämfört med 53% för
avkastningsindex.

Resultatet per aktie för 2009 uppgick till 53,51 Kr/aktie (-75,37).

I januari 2010 emitterades ett femårigt konvertibellån om 500 MEUR för
godkännande vid extra bolagsstämma den 12 februari 2010.

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 (4,50) Kr per aktie.

Långsiktig avkastning

Under den senaste tioårsperioden har totalavkastningen för A-aktien årligen i
genomsnitt överstigit avkastningsindex med 2 procentenheter.

VD:s kommentar
Det gångna året karaktäriserades av en gradvis stabilisering och en
efterföljande återhämtning av den globala ekonomin. Världen lyckades undvika en
svår depression men fick istället uppleva ett av de kraftigaste konjukturfallen
i modern tid, följt av en djup recession. Den snabba återhämtningen är tveklöst
ett resultat av ett unikt,samordnat agerande av G20 ländernas regeringar och
centralbanker. ”Första hjälpen” har bestått av kraftfulla stimulansåtgärder och
omfattande monetära lättnader i form av räntesänkningar och en likvidisering av
banksystemen. I takt med att stimulansåtgärderna haft effekt har IMF och andra
konjunkturbedömare under det gångna året successivt justerat upp
tillväxtförväntningarna. Nu förväntas åter global tillväxt under 2010. Stora
delar av det internationella finanssystemet är dock fortfarande svagt
kapitaliserat och det råder stora obalanser mellan viktiga länders ekonomier.
Vidare leder de tillväxtfrämjande åtgärderna också till en ökad risk för
överhettade tillgångspriser. Den förda politiken har varit framgångsrik men nu
gäller det att på ett förnuftigt sätt avveckla stödåtgärderna vid rätt tidpunkt
och under ordnade former.

Efter en minskning av vårt substansvärde under 2008, då finanskrisen slog till
med full kraft, hade vi en positiv utveckling under 2009. Under året ökade
substansvärdet med 19 Mdkr till 43 Mdkr eller med 87 procent inklusive återlagd
utdelning jämfört med 53 procent för avkastningsindex. Totalavkastningen var 64
procent för A-aktien och 76 procent för C-aktien. Den långsiktiga
totalavkastningen är fortsatt god och väl över index.

Åtgärdsprogrammen i innehavsbolagen har präglats av att möta det plötsliga och
kraftiga efterfrågebortfall som följde av finanskrisen. Stor vikt lades vid att
säkra bolagens finansiering till exempel i form av bekräftade kreditramar och
företagsobligationer. Parallellt med detta har bolagen genomfört kraftfulla
åtgärder för att anpassa sina kostnadsstrukturer. En stor del av de genomförda
kostnadsanpassningarna har varit av strukturell karaktär. Det gör att ökade
efterfrågevolymer kommer att resultera i förbättrade marginaler och lönsamhet,
allt annat lika.

I januari 2010 emitterade Industrivärden ett femårigt konvertibellån om 500
MEUR som övertecknades kraftigt Syftet var att utnyttja ett bra
marknadstillfälle och Industrivärdens goda kreditkvalitet för att erhålla
gynnsam finansiering med möjlighet till en stärkt kapitalbas. Genom emissionen
ökar vi vår flexibilitet och handlingsberedskap ytterligare att kunna
tillvarata intressanta investeringsmöjligheter - allt till gagn för våra
aktieägare. Konverteringskursen är i nivå med substansvärdet vid
emissionstillfället och utspädningen vid full konvertering är begränsad.
Emissionen skall godkännas av en extra bolagsstämma den 12 februari. Lånet
tecknades främst av långsiktiga europeiska konvertibelinvesterare. Vår emission
har rönt ett stort intresse som en alternativ, kostnadseffektiv
finansieringskälla.

Den föreslagna utdelningen om 3,00 (4,50) kronor per aktie innebär en sänkning
från föregående år - detta eftersom vi vidareutdelar mottagna utdelningar från
innehavsbolagen vilka i år totalt sett är lägre till följd av svagare resultat.
Förslaget innebär en direktavkastning om cirka 3,4 procent för A-aktien och 3,6
procent för C-aktien.

Det finns anledning att se tiden an med tillförsikt nu när den globala ekonomin
normaliseras och åter börjar uppvisa tillväxt. Med våra kvalitetsinnehav, en
stark affärsmodell och en god finansiell bas står Industrivärden väl
positionerat att fortsätta ge långsiktigt konkurrenskraftigt aktieägarvärde.

bokslut_kv409_sve.pdf